Fizetési feltételek

Fizetési és elszámolási feltételek

1. A megrendelt termék kifizetésére a következő lehetőségek vannak:

a) Bankkártyás fitetés

b) Banki átutalással előre: 

A megrendelést követően elküldjük számlájának hivatkozási számát (sorszámát) és a bankszámlaszámot, melyre utalhatja a vételárat és a szállítási költségeket. Banki átutalás esetén csak abban az esetben áll módunkban a megrendelt terméket a vevő által meghatározott szállítási címre kiküldeni, amennyiben a termék teljes vételára és a szállítási költség a megadott bankszámlára megérkezik. A banki átutalás átfutási idejével a szállítási határidő meghosszabbodik. A számla teljes összege a számla keltétől számított 3 napon belül esedékes, a fizetési határidő lejártát követően a TMHHu törölheti a rendelést . A fizetési határidő teljesítéséhez a fenti határidőn belül a számla alapján fizetendő teljes összeget ki kell egyenlíteni. A TMHHu nem biztosít kedvezményt azonnali fizetés esetén.

2. A vevő csak akkor és annyiban jogosult a kifizetést visszatartani vagy beszámítani, amennyiben azt a TMHHu kifejezetten elfogadta vagy amennyiben a TMHHu fizetési kötelezettségét bíróság állapította meg.

3. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe esés napjától a TMHHu jogosult kamatot felszámítani, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat kilenc százalékponttal növelt mértéke. A TMHHu fenntartja a jogot arra, hogy további kártérítést követeljen, melyre jogalapot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény biztosít.

4. Ha a TMHHu a szerződéskötést követően megállapítja, hogy fizetési követelésére nézve kockázatot jelent a vevő nem megfelelő fizetőképessége, vagy a vevő fizetőképességének jelentős romlására utaló egyéb körülmény merül fel, a TMHHu fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a megrendelt termékek és szolgáltatások teljesítését vagy előleg kifizetése mellett teljesítse a rendelést. Iyen esetben a TMHHu jogosulttá válik továbbá érvényesíteni a vevővel fennálló üzleti kapcsolatából eredő valamennyi el nem évült követelését. Ha a vevő jelentős (a teljes lejárt követelésállomány 10%-át elérő) összeggel legalább három hetes késedelembe esik, ez a nem megfelelő fizetőképességére utaló körülménynek minősül. Ugyanez érvényes a követelésbiztosítási feltételek jelentős romlása esetén is.

Szállítási határidők

1. A szállítási határidővel, valamint a szállítás napjával és időpontjával kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek. A termékek jelentős részéből raktárkészlettel rendelkezünk, a szállítási határidő erre tekintettel kerül megjelölésre. Amennyiben valamely termékre vonatkozó szállítási információktól a várható szállítási időpont jelentősen eltérne, arról vásárlónkat a megadott elérhetőségein az adott szállítási idő megadásával külön tájékoztatjuk. A megrendelés teljesítéséről, ideértve a kiszállítás várható időpontját is, a vevőt értesítjük.

A szállítási határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a küldeményt a TMHHu az üzeméből a szállítási határidőn belül feladta. A TMHHu szállítási kötelezettségének feltétele, hogy beszállítói a kellékeket, alapanyagokat megfelelően, pontosan és szerződésszerűen szállítsák, kivéve akkor, ha a beszállítók hibás vagy késedelmes teljesítése a TMHHu magatartásának róható fel.

2.  Vis maior eseményt követően a TMHHu jogosult a szállításokat a felmerült akadály, valamint az indokolt újraindítási időszak időtartamára elhalasztani. Ez érvényes akkor is, ha a vis maior esemény fennálló késedelem során következik be.  Vis maior eseménynek minősül a kormányzat deviza- és kereskedelmi politikai intézkedése, a sztrájk, a munkáskizárás, a TMHHu felelősségi körén kívüli üzemszünet és leállás, a szállítási útvonalak akadályozása, az import-vámügyintézés késedelme, továbbá valamennyi olyan, nem a TMHHu magatartásának felróható egyéb körülmény, amely jelentősen megnehezíti vagy ellehetetleníti a termékek szállítását és/vagy a szolgáltatások nyújtását. Ilyen esetben nem lényeges, hogy az adott körülmények a TMHHu-t, annak beszállítóját vagy az ellátási lánc korábbi tagját érintően merülnek fel. Ha a teljesítés ilyen esemény miatt valamelyik Szerződő fél számára ésszerűtlenné válik, akkor az érintett Szerződő fél jogosult a szerződéstől az erről szóló írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal elállni.

Összes törlése