Felhasználási feltételek

Munkavédelmi és munkabiztonsági követelmények

Toyota Material Handling Hungary – Az online értékesítés általános szerződési feltételei

Jelen dokumentum a TMHHu shop.toyota-forklifts.hu oldalon működő webüzletében történő vásárlásokra vonatkozó, valamennyi vevő vonatkozásában irányadó általános szerződési feltételeket rögzíti. Kérjük, a vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt leírtakat. Felhívjuk figyelmét, hogy a webáruházban történő vásárlásra csak az alábbi feltételek maradéktalan elfogadása esetén nyílik lehetősége.

I.   A szerződés létrejötte és hatálya

1. Az online értékesítés jelen általános szerződési feltételeit valamennyi olyan szerződés esetében alkalmazni kell (ideértve a jövőben létrejött szerződéseket is), amely a TMHHu online áruházán keresztül gazdasági társaságokkal vagy egyéb jogi személyekkel termékek szállítására és szolgáltatások nyújtására jön létre. A vevő feltételei kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha azokat a TMHHu írásban kifejezetten elfogadja. A TMHHu által faxon vagy e-mailben küldött értesítéseket úgy kell tekinteni, hogy az írásbeliség követelménye teljesül. A kereskedelmi feltételek értelmezésében figyelembe kell venni az INCOTERMS a szerződés aláírásának napján érvényes változatát is.

2. A TMHHu online áruházában látható termékek megjelenítése – ideértve a kapcsolódó illusztrációkat és ábrákat, méreteket, tömeg- és teljesítményadatokat is – nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak, csak ajánlattételi felhívásnak a vevő számára. A vásárlásra kínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen, melyet a megrendelést megelőzően kérjük, szíveskedjék áttanulmányozni. Az ismertető leírásban a termék lényeges tulajdonságait nem befolyásoló pontatlanságáért a TMHHu nem vállal felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A TMHHu nem vállal felelősséget a rajta kívülálló hibákért, legyen az bármilyen természetű (pld. nyomdai vagy technikai).

Bármely megállapodás, ezen belül különösen a szóbeli biztosítéki megállapodás, valamint a TMHHu értékesítő munkatársai által tett ígéret, kötelezettségvállalás, illetve adott garancia és egyéb biztosíték kizárólag a TMHHu írásbeli megerősítése esetén kötelező erejű.

3. Miután a TMHHu online áruházában létrehozta jelszóval védett elektronikus ügyfélfiókját (a * szimbólummal jelölt mezők kitöltése kötelező), a vevő az online áruházban elérhető kínálatból kiválaszthatja a megfelelő termékeket, amelyeket a kívánt mennyiségben az „Add to cart” (Kosárba) gombra kattintva „bevásárlókosarába” helyezhet. A megfelelő szállítási és fizetési mód kiválasztását, valamint a jelen általános szerződési feltételek elfogadásának megerősítését követően a vevő a „SEND ORDER” (MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE) gombra kattintva tehet kötelező erejű szerződési ajánlatot a kiválasztott tételek megvásárlására. A megrendelés elküldése előtt a vevő feljebb görgetve és a „CLICK HERE TO KEEP SHOPPING” (VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA) gombra kattintva bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelés részleteit, vagy kijavíthatja a tévesen bevitt adatokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a vevő téves, hibás adatokat ad meg, ennek következményeit teljes egészében maga köteles viselni. A megrendelés folyamata a „SEND ORDER” (MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE) gombra kattintás előtt bármikor megszakítható a böngészőablak bezárásával.

4. A megrendelés elküldését követően a vevő az ügyfélfiók létrehozásakor megadott e-mail-címen visszaigazolást kap a megrendelés beérkezéséről. Ez nem jelenti a vevő szerződési ajánlatának elfogadását, csak a megrendelés beérkezésének megerősítésére szolgál.

5.  5 munkanapáll a TMHHu rendelkezésére, hogy a vevő megrendelését az erről szóló visszaigazolással elfogadja, amellyel szerződés jön létre. Az elfogadást a TMHHu nem igazolja vissza, ha a termék nem elérhető. Ebben az esetben szerződés nem jön létre.

6. A TMHHu kizárólag olyan vállalati ügyfeleknek szállít, amelyek székhelye MAGYARORSZÁG területén található, és amelyek MAGYARORSZÁG területén található szállítási címet adnak meg.

7. A TMHHu a szerződés szövegét nem menti, és az abba való betekintést a későbbiekben nem biztosítja a vevő számára. A megrendelés beérkezését követően azonban a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mailben elküldi a vevő részére a megrendelés adatait és a szerződés szövegét, amelyek elmenthetők és kinyomtathatók. 8. A szerződést magyar nyelven kell megkötni.

II. Árak, költségek

1. A weboldalon megadott árak nem tartalmazzák a felszámítandó áfát, amely tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések irányadók. A TMHHu az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

2. A csomagolási és szállítási költségeket a megrendelőlap tartalmazza, és azok a vevőt a termék vételárán felül terhelik.

3. A TMHHu a jogszabályi előírásoknak megfelelően visszaveszi az általa kiszállított küldeményt akkor, ha azt a vevő ésszerű határidőn belül, sértetlen és csomagolt állapotban, valamennyi, a szállítással és visszaszállítással felmerült költség megfizetésével visszajuttatja a TMHHu részére.

III. Fizetési és elszámolási feltételek

1. A megrendelt termék kifizetésére a következő lehetőségek vannak:

a) Bankkártyás fitetés

b) Banki átutalással előre: 

A megrendelést követően elküldjük számlájának hivatkozási számát (sorszámát) és a bankszámlaszámot, melyre utalhatja a vételárat és a szállítási költségeket. Banki átutalás esetén csak abban az esetben áll módunkban a megrendelt terméket a vevő által meghatározott szállítási címre kiküldeni, amennyiben a termék teljes vételára és a szállítási költség a megadott bankszámlára megérkezik. A banki átutalás átfutási idejével a szállítási határidő meghosszabbodik. A számla teljes összege a számla keltétől számított 3 napon belül esedékes, a fizetési határidő lejártát követően a TMHHu törölheti a rendelést . A fizetési határidő teljesítéséhez a fenti határidőn belül a számla alapján fizetendő teljes összeget ki kell egyenlíteni. A TMHHu nem biztosít kedvezményt azonnali fizetés esetén.

2. A vevő csak akkor és annyiban jogosult a kifizetést visszatartani vagy beszámítani, amennyiben azt a TMHHu kifejezetten elfogadta vagy amennyiben a TMHHu fizetési kötelezettségét bíróság állapította meg.

3. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe esés napjától a TMHHu jogosult kamatot felszámítani, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat kilenc százalékponttal növelt mértéke. A TMHHu fenntartja a jogot arra, hogy további kártérítést követeljen, melyre jogalapot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény biztosít.

4. Ha a TMHHu a szerződéskötést követően megállapítja, hogy fizetési követelésére nézve kockázatot jelent a vevő nem megfelelő fizetőképessége, vagy a vevő fizetőképességének jelentős romlására utaló egyéb körülmény merül fel, a TMHHu fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a megrendelt termékek és szolgáltatások teljesítését vagy előleg kifizetése mellett teljesítse a rendelést. Iyen esetben a TMHHu jogosulttá válik továbbá érvényesíteni a vevővel fennálló üzleti kapcsolatából eredő valamennyi el nem évült követelését. Ha a vevő jelentős (a teljes lejárt követelésállomány 10%-át elérő) összeggel legalább három hetes késedelembe esik, ez a nem megfelelő fizetőképességére utaló körülménynek minősül. Ugyanez érvényes a követelésbiztosítási feltételek jelentős romlása esetén is.

IV. Szállítási határidők

1. A szállítási határidővel, valamint a szállítás napjával és időpontjával kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek. A termékek jelentős részéből raktárkészlettel rendelkezünk, a szállítási határidő erre tekintettel kerül megjelölésre. Amennyiben valamely termékre vonatkozó szállítási információktól a várható szállítási időpont jelentősen eltérne, arról vásárlónkat a megadott elérhetőségein az adott szállítási idő megadásával külön tájékoztatjuk. A megrendelés teljesítéséről, ideértve a kiszállítás várható időpontját is, a vevőt értesítjük.

A szállítási határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a küldeményt a TMHHu az üzeméből a szállítási határidőn belül feladta. A TMHHu szállítási kötelezettségének feltétele, hogy beszállítói a kellékeket, alapanyagokat megfelelően, pontosan és szerződésszerűen szállítsák, kivéve akkor, ha a beszállítók hibás vagy késedelmes teljesítése a TMHHu magatartásának róható fel.

2.  Vis maior eseményt követően a TMHHu jogosult a szállításokat a felmerült akadály, valamint az indokolt újraindítási időszak időtartamára elhalasztani. Ez érvényes akkor is, ha a vis maior esemény fennálló késedelem során következik be.  Vis maior eseménynek minősül a kormányzat deviza- és kereskedelmi politikai intézkedése, a sztrájk, a munkáskizárás, a TMHHu felelősségi körén kívüli üzemszünet és leállás, a szállítási útvonalak akadályozása, az import-vámügyintézés késedelme, továbbá valamennyi olyan, nem a TMHHu magatartásának felróható egyéb körülmény, amely jelentősen megnehezíti vagy ellehetetleníti a termékek szállítását és/vagy a szolgáltatások nyújtását. Ilyen esetben nem lényeges, hogy az adott körülmények a TMHHu-t, annak beszállítóját vagy az ellátási lánc korábbi tagját érintően merülnek fel. Ha a teljesítés ilyen esemény miatt valamelyik Szerződő fél számára ésszerűtlenné válik, akkor az érintett Szerződő fél jogosult a szerződéstől az erről szóló írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal elállni.

3. Az akcióra vonatkozó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a meghirdettet akciós termékekre eltérő árak, szállítási határidők és értékesítési feltételek irányadók."

V. A szállítás teljesítése

1. Eltérő megállapodás hiányában a TMHHu a csomagolás módját, valamint a szállítás módját és útvonalát saját belátása szerint határozza meg. Valamennyi ügylet kockázata (ideértve az előre fizetett fuvardíjat és az ingyenes szállítást is) átszáll a vevőre a termékek fuvarozónak történő átadásakor vagy legkésőbb a raktárból (közvetlen szállítás esetén a szállítótól) történő elszállításakor. A kirakodás felelőssége és annak valamennyi költsége a vevőt terheli. A TMHHu a szállítmányt kizárólag a vevő utasítására és költségére biztosítja.

2. A szállítás vevő kérésére történő elhalasztása esetén a kockázat a megrendelés készre jelentésekor száll át a vevőre. Ugyanez érvényes abban az esetben is, amikor a TMHHu jogosult visszatartási jogát gyakorolni. A megrendelés készre jelentését követő egy hónap eltelte után a raktározás során felmerült költségek a vevőt terhelik, ennek mértéke legalább a számla értékének 0,5%-a havonta (tört hónapokra is).

3. A TMHHu fenntartja a jogot arra, hogy a szerződésben rögzített paraméterektől a szakmában szokásos módon és mértékben eltérjen. Ez vonatkozik különösen színbeli eltérésekre és a gyártó általi műszaki módosításokra, feltéve, hogy azok nem érintik a termék használhatóságát és szerződés szerinti minőségét.

4. A TMHHu ésszerű határértékek között részteljesítésre jogosult.

VI. Tulajdonjog-fenntartás

1. A leszállított termékek a TMHHu tulajdonát képezik az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés kielégítéséig annak jogalapjától függetlenül, ideértve a jövőbeli és függő követeléseket is. Minden szállítás önálló teljesítésnek minősül.

2. A tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek átalakítása és feldolgozása a TMHHu mint gyártó részére történik úgy, hogy a VI.1. pont szerinti tulajdonjog-fenntartás hatálya az átalakított termékekre is kiterjed. Ha a vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékeket átalakítja vagy más termékekkel összekapcsolja vagy összekeveri, feldolgozza, a TMHHu az így létrejött termék tulajdonrészére jogosult a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek számla szerinti értékének, valamint az egyéb felhasznált termékek számla szerinti értékének arányában. Ha a TMHHu tulajdonjoga az összekapcsolás vagy összekeverés következtében megszűnik, a vevő köteles az új készlet vagy termék tulajdonjogát átruházni a TMHHu-re a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek számla szerinti értékéig, és az érintett termékeket a TMHHu részére ingyenesen tárolni. Az így keletkező részleges tulajdonjog a VI.1. pont szerinti tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékekre terjed ki.

3. A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékeket kizárólag szokásos üzletmenete keretében, általános üzleti feltételeinek megfelelően értékesítheti, amelynek feltétele, hogy a vevő nincs késedelemben, és az értékesítésből (viszonteladásból) eredő követeléseket a VI.4–6. pont szerint a TMHHu-re ruházza. Ennek további részleteiről a vevő köteles a TMHHu-val megállapodást kötni a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével. A továbbértékesítés (viszonteladás) kizárólag a jelen feltételekben foglaltak szerint és a TMHHu-val kötött megállapodásban rögzített feltételekkel lehetséges. A vevőnek a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek felett egyéb rendelkezési joga nincs.

4.   Ha a vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékeket más, nem a TMHHu által szállított termékekkel együtt értékesíti, a viszonteladásból eredő követelés kizárólag a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek viszonteladási értékéig ruházható át. A VI.2. pontnak megfelelően a TMHHu résztulajdonát képező termékek értékesítésekor a követelés a résztulajdon értékéig ruházható át.

5. A vevő a viszonteladásból eredő igényeket a termékek TMHHu általi visszaköveteléséig érvényesítheti. Ezenkívül a vevő fizetési késedelme esetén a TMHHu követelheti a termékek póthatáridőt követő visszaszállítását, továbbá megtilthatja a leszállított termékek viszonteladását és átalakítását, feldolgozását. A visszaszállítás nem jár a szerződés megszüntetésével. A TMHHu felszólítására a vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni ügyfeleit (vevőit) , és a TMHHu felszólításában szereplőkről, illetve a követelések átruházásáról, továbbá köteles átadni a TMHHu részére a követelések érvényesítéséhez szükséges valamennyi információt és dokumentumot.

6. A vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a TMHHu-t a harmadik fél általi foglalásról, zár alá vételről vagy egyéb hátrányos körülményről. A vevő köteles továbbá tájékoztatni a TMHHu (közös) tulajdonáról minden harmadik felet és az esetleges végrehajtás jogosultjait.

7. Ha a meglévő biztosítékok együttes értéke a biztosítékkal fedezett követelések együttes értékét legalább 50%-kal meghaladja, a TMHHu a vevő kérésére köteles a TMHHu által kiválasztott biztosítékokat feloldani.

VII. Szavatosság

1. A termékek belső és külső tulajdonságait, így különösen azok minőségét, típusát és méreteit megállapodás szerinti szabványok alapján kell meghatározni, vagy ilyen megállapodás hiányában a szerződéskötéskor alkalmazandó szabványok alapján, ilyen szabvány hiányában pedig a szokásos gyakorlat alapján, a szakmában elfogadott tűréshatárok figyelembevételével. A szabványokra és hasonló előírásokra, valamint a minőségre, típusra, méretekre, súlyra és a termékek felhasználására vonatkozó adatokra, a műszaki rajzokon és illusztrációkon található adatokra, valamint a reklámanyagokban megfogalmazott állításokra történő hivatkozás nem minősül jognyilatkozatnak. Ugyanez vonatkozik a megfelelőségi nyilatkozatokra és az ennek megfelelő tanúsítványokra, pl. a CE-jelölésre. A vevő teljes körű felelősséget vállal a termékek megfelelőségéért és használhatóságáért.

2. A termékek hibája esetén a vevő érvényesítheti a hibával kapcsolatos, jogszabályban biztosított jogait. A TMHHu azonban fenntartja a jogot arra, hogy döntsön a javítás vagy csere szükségességéről, továbbá kisebb (elhanyagolható) hiba esetén a vevő kizárólag a vételár mérséklésére jogosult. A fentiek kizárólag új termék szállítása esetén érvényesek, a szállítást követő 12 hónap és 2000 üzemóra közül a korábbi időtartamára. Használt termék szállítása esetén szavatosság nem érvényesíthető.

3. Hibával kapcsolatos igény nem érvényesíthető szokásos elhasználódás esetében, továbbá a szállítást követő helytelen vagy nem megfelelő kezelésből, túlterhelésből vagy a szerződésben nem szabályozott külső körülményből eredő kár esetén. Nem érvényesíthető továbbá hibával kapcsolatos igény szabálytalan javítás vagy karbantartás, vagy a TMHHu által szállított termékeken a vevő vagy harmadik fél által végzett módosítás esetén, valamint ezek következményeire vonatkozóan. Nem érvényesíthető hibával kapcsolatos igény akkor, ha a TMHHu által szállított termék üzemeltetése során nem tartják be a kezelési utasításokat. Ugyanez érvényes akkor is, ha a TMHHu által szállított alkatrész beszerelése során nem tartják be a szerelési vagy egyéb gyártói utasításokat.

4. A javítási és karbantartási munkákat a TMHHu által meghatározott gyakorisággal el kell végezni, és azokat kizárólag a TMHHu vagy az általa meghatalmazott, vagy a TMHHu által elfogadott személy végezheti. Ha a vevő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor hibával kapcsolatos igény nem érvényesíthető.

5. A termékek vizsgálatát és a hibák bejelentését illetően a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni az alábbi rendelkezések figyelembevételével: A termékek hibáját írásban haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő öt napon belül be kell jelenteni. A fenti határidőn belül alapos vizsgálattal nem észlelhető hibát írásban haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelését követő öt napon belül be kell jelenteni.

6. A TMHHu a pótlólagos teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket kizárólag akkor vállalja, ha azok az adott esetben indokoltak és különösen haa termék vételárára tekintettel észszerűen merültek fel. Az ilyen költségek semmilyen körülmények között nem haladhatják meg a termék értékének 150%-át. Kivételt képeznek ez alól a vevőnél felmerült, a termék telepítésével vagy a hibás termék eltávolításával, a termékek rendezésével, a hiba önálló kijavításával felmerült költségek, valamint az abból eredő többletköltségek, hogy az eladott termékek a megállapodás szerinti teljesítési helytől eltérő helyre kerültek leszállításra.

7. A vevő nem jogosult a termék hibájával kapcsolatos igény érvényesítésére akkor, ha nem teszi lehetővé a TMHHu számára a hiba vizsgálatát, és különösen akkor, ha az elutasított terméket vagy annak mintáját nem bocsátja rendelkezésre, vagy ahhoz nem biztosít hozzáférést.

8. Egyéb igény a VIII. rész alapján nem érvényesíthető. Ez vonatkozik különösen a nem közvetlenül a termékben keletkezett (következményi) károkkal kapcsolatos kártérítési igényekre.

VIII. A felelősség általános és jogszabályon alapuló korlátozása

1. A TMHHu szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségei megszegéséért, így különösen a nem teljesítésért, késedelemért, a a felek együttműködési kötelezettségéért , valamint az egyéb károkozó cselekményért (ideértve a vezető tisztségviselők és egyéb közreműködők cselekményét is) kizárólag szándékosság és gondatlanság esetén vonható felelősségre azon kár vagy veszteség mértékéig, amely a szerződéskötéskor előre látható és az adott szerződésre jellemző.

2. A VIII.1. pontban foglalt korlátozások hatálya nem terjed ki az alapvető szerződéses kötelezettségek felróható megszegésére akkor, ha az veszélyezteti a szerződés céljának megvalósulását. A korlátozások nem alkalmazhatók továbbá akkor, ha a felelősségvállalást jogszabály írja elő, haláleset, végtag elvesztése vagy egészségkárosodás esetén, továbbá ha és amennyiben a TMHHu tisztességtelenül eltitkolja a termék hibáját vagy garantálja hibamentességét. A fenti rendelkezések a bizonyítás terhére vonatkozó szabályokat nem érintik.

3. Eltérő megállapodás hiányában a vevő részéről a TMHHu-vel szemben a termékek szállításából és a TMHHu egyéb szolgáltatásaiból eredően és azzal kapcsolatban felmerült szerződéses igény a termékek szállítását követő egy év után elévül. Azonos elévülési idő vonatkozik az épülettel vagy építménnyel összefüggésben rendeltetésszerűen felhasznált termékekre és igénybe vett szolgáltatásokra, ha a felhasználás vagy igénybevétel az adott épület vagy építmény hibáját okozta, kivéve akkor, ha a felhasználást vagy igénybevételt a felek írásban rögzítették. A fentiek nem érintik a TMHHu szándékos vagy gondatlan kötelességszegése, a TMHHu magatartásának felróható haláleset, végtagvesztés vagy egészségkárosodás, valamint a jogorvoslati igény esetén alkalmazandó elévülési időt. Az elévülési idő ismételt hibás teljesítés esetén nem indul újra.

4. A TMHHu által üzemeltetett webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Egyedül a vevő felelős a webüzlethez való kapcsolódásáért és az ebben való vásárlásért. A TMHHu semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a shop.toyota-forklifts.hu webshop akadálytalan működését és a vásárlást

- meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

- programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

- levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése

- szoftver nem megfelelő működése.

A TMHHu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webüzlethez való csatlakozás miatt következett be, nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll és szabadon megváltoztathat bármilyen árat, szállítási határidőt. A változás a webshopban történt megjelentés időpontjától lép életbe. A TMHHu nem vonható felelősségre továbbá semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás, visszaélés, adatlopás miatt.

IX. Termékek visszaszállítása

1. A TMHHu a leszállított és hibátlan állapotban visszaszállított alkatrészeket akkor veszi vissza, ha azokat a vevő részére a TMHHu értékesítette, a csomagolás és annak lezárása sérülésmentes, az alkatrész nem rendelésre készült, továbbá a vevő az alkatrészt díjmentesen szállítja vissza és a visszáruhoz mellékeli a visszáru-nyilatkozatot.

2. A visszatérített összeg megegyezik a kifizetett vételárral, amelynek feltétele, hogy a vevő a termékeket a szerződéskötést követő 2 héten belül visszaszállítja (azaz a TMHHu azokat az említett határidőn belül megkapja). A visszatérítés összege minden további megkezdett hét után a vételár 5%-ával csökken. 12 hét elteltével a visszáru után kizárólag előzetes megállapodás alapján jár visszatérítés.

X. A teljesítés helye, illetékesség és alkalmazandó jog, székhely, panaszügyintézés

1. A TMHHu teljesítésének helye a szállítások vonatkozásában a TMHHu telephelye. A Felek  a Budaörsi Járásbíróság, hatáskör hiányában a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki. A TMHHu a vevővel szemben eljárást kezdeményezhet a vevő székhelye szerint illetékes bíróságon is. A TMHHu és a vevő közötti jogviszonyra és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával.

2. Az online rendelési oldalt a Toyota Anyagmozgatás Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1116 Budapest, Építész u. 28., cgj.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-939169, adószám: 14194713-2-43) üzemelteti. Elérhetőségeink itt találhatók: http://www.toyota-forklifts.hu / shop.toyota-forklifts.hu

A vevő esetleges panaszait, kifogásait írásban közölheti az alábbiak szerint:

Címzett: Toyota Anyagmozgatás Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely címe, panaszügyinétzés helye: 1116 Budapest, Építész u. 28.

e-mail : info@hu.toyota-industries.eu

Tel: +36-1-482-0900

Fax: +36-1-482-0939

Bármely vevőnek, aki nem ért egyet a jelen általános szerződési feltételekben foglalt szabályokkal vagy azok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Abban az esetben, ha a vevő bármilyen formában megszegi a szabályokat, a TMHHu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult igényt érvényesíteni a döntéssel kapcsolatosan.

A „SEND ORDER” (MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE) gombra kattintva a vevő egyben nyilatkozik, hogy jelen általános szerződési feltételeket előzetesen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Összes törlése